838862-13-8

2-Oxazolidinone,3-[4-[4-(2-methylpropyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-4-(phenylmethyl)-