127626-37-3

(4-nitrophenyl)methyl (2S,4R)-2-(hydroxymethyl)-4-methylsulfonyloxypyrrolidine-1-carboxylate