104773-40-2

(2S,4S)-4-(Acetylthio)-2-(hydroxymethyl)-1-pyrrolidinecarboxylic acid (4-nitrophenyl)methyl ester