100003-12-1

4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid,3-(ethylthio)-7-oxo-6-(3-pyridinylmethylene)-, (4-nitrophenyl)methylester, (Z)-